Obsługa formalno-prawna

EN

Nie sposób planować realizacji projektu sieci RRL, bez brania pod uwagę aktualnych przepisów, które tymi zagadnieniami rządzą. Przepisy stanowią, kto ma prawo ubiegać się o przydział częstotliwości, jakie warunki musi spełnić i jakie dokumenty musi przedłożyć. Instytucją reprezentującą ustawodawcę, wobec której występuje podmiot wnioskujący o przydział częstotliwości, jest UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej – dawniej PAR, URTiP). Wnioski, o których mowa składa się w okręgowych delegaturach UKE, właściwych dla miejsca zarejestrowania prowadzonej działalności.

Wnioskodawca, prócz spełnienia warunków określonych ustawowo, ma obowiązek złożenia odpowiedniej dokumentacji techniczno-projektowej, zgodnej z wymogami Urzędu. W tej dokumentacji wnioskujący musi szczegółowo uzasadnić konieczność wykorzystania łączności radiowej w swoim przedsiębiorstwie, opisać, jaki jest charakter prowadzonej przez niego działalności, opisać zamierzenia rozwojowe sieci, określić ilość i typ urządzeń które zamierza eksploatować.

W składanej dokumentacji technicznej powinny znaleźć się obliczania propagacyjne, lokalizacje stacji bazowych i mapy rozkładu pola elektrycznego. Wszystkie założenia przyjęte podczas obliczeń muszą być zgodne z wytycznymi UKE. Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, wydaniu przez UKE decyzji zezwalającej na uruchomienie sieci na warunkach określonych w zezwoleniu i opłaceniu stosownych opłat, wnioskodawca przystępuje do realizacji części technicznej zagadnienia. W tym celu dokonuje zakupu sprzętu, który musi odpowiadać warunkom określonym w otrzymanym zezwoleniu telekomunikacyjnym, następnie, również w zgodzie z zezwoleniem instaluje, uruchamia i przekazuje do eksploatacji stacjonarne lub mobilne składniki sieci RRL, informując o tym UKE odpowiednim protokołem.

Możecie Państwo zlecić nam przeprowadzenie całej formalnej procedury.
Oszczędzi to Państwa czas, jak również wydatnie skróci okres oczekiwania na wydanie decyzji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Skompletujemy wszystkie wymagane przez UKE dokumenty, które dotyczą zarówno technicznych aspektów zagadnienia: deklaracje zgodności urządzeń, instrukcje techniczne, protokoły itp. jak również spraw formalnych związanych z firmą składającą wniosek. Wszystkie składane zaświadczenia są kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem. Gotowa dokumentacja to całkiem pokaźny stosik druków i zaświadczeń.

Komentowanie jest wyłączone.